93 733 66 33

Logo Solsona

Una assessoria multidisciplinària amb més de 70 anys d 'experiència

menu contacte

circulars

Com reclamar la devolució del pagament de la plusvàlua als Ajuntaments

El Tribunal Constitucional en la seva sentència 59/2017, d'11 de maig de 2017, va declarar la inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, referits al sistema de càlcul de la base imposable de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU o més comunament conegut com a plusvàlua municipal), i a les facultats de l'Ajuntament per a la comprovació de l'esmentat impost, però únicament en la mesura en què sotmeten a tributació situacions d'inexistència d'increments de valor.

 
Sobre la base d'aquesta sentència, els informem que poden reclamar les liquidacions o autoliquidacions de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, dels últims quatre anys, en els supòsits en què hagin transmès una finca per un valor inferior al valor d'adquisició de la mateixa.
 
Si va tenir una pèrdua en la transmissió d'una finca, i vol que l'ajudem a reclamar la devolució de la plusvàlua municipal, ens haurà de portar la següent documentació:

1) La liquidació pagada a l'Ajuntament per la transmissió, la qual es reclama.

2) Rebut de l'IBI de la data de la transmissió.

3) Còpia de l'escriptura de transmissió (venda o herència).

4) Còpia de l'escriptura d'adquisició (compra o herència).

5) Número de compte bancària on vol que li ingressin la devolució.