93 733 66 33

Logo Solsona

Una assessoria multidisciplinària amb més de 70 anys d 'experiència

menu contacte

Assessorament Fiscal-Tributari

Assessorament Fiscal-Tributari

La nostra finalitat professional com a consultors i assessors fiscals és reduir tant com sigui legalment possible l’impacte de la càrrega tributaria en les operacions econòmiques dels nostres clients mitjançant:

 

1. Una adequada planificació fiscal-tributaria en els àmbits nacional i internacional.

Adoptant una política d’estratègia empresarial que permeti maximitzar els avantatges del dret tributari en tota la seva plenitud, coneixent en profunditat la problemàtica del nostres clients, les seves operacions habituals, així com les que podrien ser adoptades pels mateixos en un futur a curt, mitjà i/o a llarg termini, estudiant estratègies de planificació i optimització de la despesa fiscal.

 

2. El compliment formal de les obligacions tributàries en el termini reglamentari.

Formalitzant totes les declaracions a les que els particulars com les empreses puguin estar subjectes:

 

3. Un assessorament permanent i amb caràcter preventiu.

En primer lloc, informant als nostres clients de les seves obligacions tributaries així com del calendari tributari pel seu compliment.

En segon lloc, avisant de tots els canvis normatius mitjançant circulars periòdiques i butlletins trimestrals en suport paper i en suport digital.

En tercer lloc, estudiant la problemàtica tributària de cada cas en el seu conjunt i analitzant les operacions econòmiques amb anterioritat a la seva realització, determinant el càlcul del deute tributari corresponent, mitjançant el mètode de simulació, i exercitant el dret d’opció més favorable, si escau. Especialment en les operacions més complexes, com per exemple, en les operacions intracomunitàries o en les operacions societàries (constitució, modificació, fusió, escissió, transformació, escissió o successió empresarial).

 

4. La representació i defensa dels clients en tota classe de procediments davant dels òrgans de l’administració tributària.

Assistint i representant al client en tot tipus d’actuacions davant dels òrgans de l’ administració tributaria, especialment en els supòsits de requeriments, comprovacions o inspeccions en qualsevol àmbit: estatal, autonòmic o local.

Defensant i representant als clients en la interposició de tota classe de reclamacions i de recursos contenciosos-administratius davant del òrgans jurisdiccionals.

 

5. Assessorament Internacional.

Solsona Assessors S.L.P. assessorem als clients residents a Espanya sobre les inversions que facin a l’estranger, així com a les persones o empreses no residents en relació a les inversions que facin a Espanya, a causa de la creixent internacionalització de l'economia espanyola, tant per la major presència d'empreses estrangeres a Espanya com per la més àmplia activitat de les nostres empreses a l'estranger, i per les cada vegada més creixents relacions socials i econòmiques entre els individus que passen les fronteres nacionals.

En especial, hem de destacar que disposem de personal altament qualificat en els següents idiomes: Anglès, Francès i Italià.